Home

Forskrifter til viltloven

Sentrale forskrifter til viltlova Denne sida inneheld ei oversikt over sentrale forskrifter etter viltlova. Desse forskriftene gjeld for heile landet. I tillegg er det gitt mange lokale forskrifter som gjeld for dei enkelte fylka eller for enkeltkommunar. Dei sentrale forskriftene er. Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) (fullmakt for Kongen til å gi forskrifter) Kongen kan gi nærmere regler. 1. for å forebygge skade og ulykke under jakt og fangst, herunder om aldersgrense og om plikt til å legge frem helseattest for å kunne drive jakt, 2 Viltloven regulerer alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Lovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv Enkelte forskrifter gjeld for avgrensa område (fylke, kommunar eller andre lokale område), først og fremst innanfor hjortevilt- og beverforvaltinga. Alle forskriftene finst på nettsidene til Lovdata (sjå menyen til høgre). Blir fastsett av kommunen. Kommunen fastset forskrift om å opne jakt på bever, elg, hjort og/eller rådyr av skadegjørende vilt i henhold til tillatelse gitt i viltloven eller forskrifter med hjemmel i viltloven. Forskriftens bestemmelser gjelder kun for jakt, felling og fangst etter vilt i Norge og innenfor vår økonomiske sone. Ved felling etter bestemmelser i naturmangfoldloven gjelder generelt bestemmelser gitt i denne forskrif

NOAHs høringssvar til ny åteforskrift – NOAH – for dyrs

Viltloven inneholder bestemmelser om hvem som har rett til å jakte. Det er grunneier som har enerett til jakt og fangst, men jaktretten kan overlates til andre ved nærmere avtale. En rekke forskrifter er hjemlet i viltloven. Disse gir nærmere føringer for hvordan hjorteviltet skal forvaltes - I dag ser vi at noe er hjemlet i lovverket og noe i forskrifter, men vi mener det beste er et tydelig og oppdatert lovverk, slik at man slipper stadig nye forskrifter, fortsetter Lundby. NJFF mener det er helt naturlig at dagens totalforbud mot jakt i romjula tas opp til ny vurdering når viltloven nå skal moderniseres Viltloven, lov om viltet av 29. mai 1981, trådte i kraft 2. april 1982 og avløste jaktloven av 1951. Lovens formål er å forvalte viltet og dets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes. Loven bygger på fredningsprinsippet, dvs. alt vilt er fredet som ikke uttrykkelig er tillatt felt

FOR 2002-03-22 nr 313: Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (Forskrifter til viltloven) LOV 1996-06-21 nr 38: Lov om statlig naturoppsyn EDIT: Oppdatert lenker. Edited November 22, 2009 by Gues Krav til og godkjenning av vald 8. Krav til og godkjenning Innledning I juni 2009 trådte Naturmangfoldloven i kraft og setter, sammen med viltloven, rammene for all forvaltning av vilt. Formålsbestemmelsene i begge lovene danner sammen med havernes rettigheter og rettssikkerhet ved å fastsette forskrifter og fatte. Retten til å jakte på egen eiendom tilhører grunneier hvis ikke annet er bestemt, jf. viltloven § 27. En grunneier kan avtale særskilt bortleie av jaktrett, men denne skal da være skriftlig, jf. viltloven § 28. I enhver form for avtale om utleie av en eiendom til jakt på hjortevilt bør det komme tydelig fra • Kjenne til naturmangfoldloven og dennes betydning for viltloven. • Kjenne til forskrifter knyttet opp til viltloven. - Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. - Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun. - Forskrift om forvaltning av hjortevilt. - Forskrift om forvaltning av bever

Sentrale forskrifter til viltlov

Regelverk - Museum Stavanger

Nytt høringsnotat: Forslag til endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.) er publisert, Høringsnotatet.I dette inngår bl.a en definisjon av kunstig lys, som alle som jakter, feller, eller driver ettersøk bør merke seg Nå er det jakttid, og små- og storvilt går en usikker framtid i møte. Men jakt er naturlig nok underlagt regler og reguleringer. De viktigste fremgår av viltloven med forskrifter. Jusstorget gir deg oversikten over regelverket og tips om hvor du kan hente mer informasjon. Krav for å drive jakt i Norge For å drive [

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) - Lovdat

 1. bestemmelser i forskrifter knyttet opp til forfølgningsretten. Videre ble fokuset flyttet til forarbeidene, for å få mer veiledning når det gjaldt tolkningen av bestemmelsen. Her finnes også endel informasjon om hvordan rettstilstanden var før vedtakelsen av viltloven, som ga en god pekepinn på at behovet for å se nærmere på retts
 2. Nye lover og forskrifter. Publisert 17. september 2014. Endring av viltloven § 20. Endringene i tredje ledd innebærer nye unntak fra forbudet mot bruk av kunstig lys i jaktøyemed. jaktrettshaveren og kommunen om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til
 3. Viltloven trådte i kraft 2. april 1982 og avløste Jaktloven. Viltloven regulerer alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Lovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv
 4. Kommunen har forvaltningsoppgaver etter viltloven og forskrifter knyttet til denne. Vi gir råd og veiledning i saker knyttet til vilt og forvaltning av vilt. Viltloven gjelder alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Viltpåkjørsel? Ring politiet på 02800. Eksempel på oppgaver i viltforvaltning
 5. medføre en plikt til å rapportere om utfallet av fellingen. Felling av skadegjørende viltarter må følge reglene for jaktutøvelse som er fastsatt i viltloven med forskrifter. Fellingstillatelsen skal gi opplysning om våpen og ammunisjonsbestemmelser, tillatte fangstredskaper m.v. DN presiserer at bruk av kunstig ly

Det skulle vise seg at vi i lover og forskrifter ikke fant noen tydelige retningslinjer. Men først, hva er en vil det normalt ikke være mulig å drive forsvarlig jakt innenfor kravene som stilles til human jaktutøvelse i viltloven § 19. I tilknytning til en kommende revisjon av viltloven vil en tydeliggjøring av hva som er tillatte. XI. I lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner gjøres følgende endringer: § 4 annet ledd skal lyde: I områder som er vernet etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77, og områder som er regulert til spesialområde, for eksempel til naturvernformål, bevaring eller sikringsområde for drikkevann, eller. Forskrift om forvaltning av hjortevilt, M-478 / 2016. Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst. Viltfond Inf Viltloven omfatter alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Forvaltning etter aktuelle lover og forskrifter knyttet til viltforvaltningen som tilligger kommune. Høringsinstans for aktuelle saker knyttet til vilt og viltforvaltning. Fallviltarbeid (påkjørt og skadet vilt) Kjøp Naturmangfoldloven m/forskrifter og viltloven fra Bokklubber Naturmangfoldloven m/forskrifter og viltloven - med endringer, sist ved lov av 10. august 2012 nr. 62. Med historiske og faglige noter

Videre gir viltloven hjemmel for å fastsette hvilke arter det kan drives jakt på, på hvilke tidspunkter jakta kan foregå, og kvotering av felling av vilt. Innenfor forvaltningen av de jaktbare viltartene er en stor del av forvaltningsansvaret lagt til kommunen. I allmenninger gjelder egne lover som regulerer jakt. Loven i fulltekst kan. Forskrifter hjemlet både i viltloven og naturmangfoldloven Forskrift om fremmede organismer 13 Forskriften regulerer blant annet hvilke organismer som er forbudt eller tillatt å innføre og sette ut i naturen, og hold av blant annet fremmede arter som ikke skal slippes ut i naturen, som for eksempel kaniner og akvariefisk Viltloven presiserer videre i § 19 at jakt og fangst skal utøves på en måte i forskrifter eller rundskriv til disse. Den enkelte utøver har derfor et ansvar som krever kunnskap og erfaring. Det er viktig å ikke overskride sine egne ferdigheter og egenskaper,.

Viltloven. Viltloven regulerer all jakt og fangst. Hovedprinsippet er at jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom Viltloven har bestemmelser om hold av vilt i fangenskap, se kapittel III. Viltlovens bestemmelser tilhører sitt ansvarsområde. Det finnes blant annet forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt, se også retningslinjen til denne forskriften Lover og forskrifter om felling av pattedyr og fugl. Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven) Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften) Forskrift om utøvelse av jakt, felling og. Med virkning fra den tid Kongen bestemmer endres viltloven som følger, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 (naturmangfoldloven): Paragraf som blir endret: § 26 (fullmakt for Kongen til å gi forskrifter) Nedenfor vises hvilke endringer som blir gjort, hvor endringene mar­keres direkte i teksten på følgende måte, ev. også med annen tilleggs.

Skogkurs - kunnskapsskogen - Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Viltloven - regjeringen

Lokale forskrifter etter viltlov

Lover og forskrifter - Hjorteviltportale

Forskrifter. Forskrift om forvaltning av hjortevilt Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Forskrift om jakt- og fangsttider, samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. apr. 2017 til og med 31. mars 2022 Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn utenfor statsallmennin Dette gjelder både jaktbart- og ikke jaktbart vilt ihht. viltloven med forskrifter og Naturmangfoldloven. Med alt vilt menes viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Norsk viltforvaltning skal skje innenfor rammen av Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) og Lov om naturmangfold (naturmangfoldloven) Med endringene i viltloven og revidering av statlige forskrifter får kom-munen et samlet ansvar for flere virkemidler innenfor viltforvaltningen, spesielt for forvaltningen av hjortevilt og bever. Kommunen utfordres til å gjøre tydelige politiske og faglige prioriteringer. Dette krever at viltforvalt

Video: NJFF: Store forventninger til modernisering av viltloven

Hva sier lover og forskrifter? Småviltjakta i regionen reguleres i all hovedsak av forskrifter knyttet til viltloven, og de muligheter grunneieren har til regulering med bakgrunn i loven. Forskrift om utøvelse av jakt og fangst . I statsallmenninger forvaltes jakten av fjellstyrene, på privat grunn av grunneier eller grunneierorganisasjoner Vi jegere har et stort ansvar med å holde oss oppdaterte på mange forskjellige lover og forskrifter. De fleste kjenner godt til viltloven og våpenloven. Men også naturmangfoldloven og hundeloven må jegere kjenne godt til Lytt til teksten Stopp avspilling Kommunestyret har delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. kommuneloven § 8 nr

viltloven - Store norske leksiko

Fatte enkeltvedtak med hjemmel i viltloven med tilhørende forskrifter Saksutredning knyttet til utarbeidelse av eventuelle lokale forskrifter Ivareta verdien av fallvilt, kreve inn fellingsavgifter og forvaltning av kommunens viltfon viltloven eller forskrifter knyttet til dette lovverket. I dag finnes det mange hjemløse familiedyr, spesielt katt, men også en del kaniner. Disse dyrene faller mellom alle stoler. Selv om dyrene er beskyttet av dyrevelferdsloven, er det ingen myndigheter som tar ansvar for dem. Mattilsyne Lover og forskrifter 5.1.2 Støtte til kastrering av katter Til sist bør lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) nevnes. Viltloven skal blant annet sikre at artsrikdommen bevares. 4 2.2 Forskrifter Flere dyrearter har sine egne forskrifter som skal sikre bedre velferd for dyra om d Forslaget til nye forskrifter ble behandlet i fellesnemnda for nye Tønsberg den 20.06.2019 sak. 052/19. Det ble besluttet at forskriftene skulle bli lagt ut på høring før endelig vedtak i konstituert kommunestyre høsten 2019. viltloven, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemar Lover og forskrifter Lover og forskrifter angående jaktleder •Viltloven §41 - kontroll av jegeravgift m.m •Viltloven §28 - skriftlig leiekontrakt forskjellsbehandling når mindretallet i jaktlaget gis rett til å fortsette jakta, mens flertallet mister retten

Nasjonale lover, forskrifter og føringer Viltloven Viltloven gir regelverket for det meste i forhold til utøvelse av jakt, fangst og forvaltning av vilt. En del av dette er hjemlet direkte i loven, men også gjennom en rekke forskrifter til loven blant annet: Forskrift om forvaltning av hjortevilt som særskilt omhandler forvaltninga a Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i lov eller vedtak med hjemmel i lov. Direktoratet for naturforvaltning fastsetter jakttiden for de jaktbare artene, men kommunen kan forlenge eller forkorte denne for enkelte arter. Det er gitt følgende lokale forskrifter om jakt og fiske i Bjerkreim kommune: Forskrift om adgang til jakt etter rådyr, elg, hjort og bever Forskrift om fiske. Viltnemnda er ansvarlig for den kommunale viltforvaltningen. De fem medlemmene velges av kommunestyret for fire år. De har delegert myndighet fra kommunestyret i alle saker der kommunen gjør vedtak eller gir uttalelse (ikke fastsettelse av forskrifter) etter viltloven m/ forskrifter. Viltnemnda har møter etter behov, men ca. to til tre i året

Våpenloven og viltloven med forskrifter - Lover og regler

Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune Mål og retningslinjer hjortevilt Side 1 av 49 24.07.2015 Mål og retningslinjer for forvaltnin Viltnemnda fatter vedtak innenfor rammer og forskrifter av viltloven som er delegert kommunen, herunder: Lov om viltet (Viltloven) • Utstede tillatelse til felling av hjortevilt og bever som gjør skade. • Utstede tillatelse til å fjerne beverbolig eller dam for å hindre vesentlig skade ved oversvømmelse Miljøverndepartementet foreslår i proposisjonen forslag til endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven). Det foreslås i proposisjonen endringer i viltloven §§ 20 og 21 Endring av viltloven, naturmangfoldloven mv. eller av forskrifter knytt til vedtaket. VI I lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke skal § 19 lyde: § 19 Nasjonalparker på Finnmarkseiendommens grunn. Høring lokal forskrift om adgang til jakt på hjortevilt i Asker kommune Høringsfrist 15.08.2020 Utvalg for samfunnstjenester i nye Asker kommune behandlet i sitt møte 4.6.2020 utkast til lokal forskrift om jakt på hjortevilt i Asker kommune som sak 20/10685. Utvalget vedtok å legge forslaget til forskrift ut på høring

vedtak til lov om endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. I (2) påfører betydelig skade på et område som er vernet etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77, viltloven § 7, svalbardmiljøloven kapittel III, lov om Jan Mayen § 2 eller lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. § 2, elle Videre nord for E6 fra Tallvik til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen: 21.08: 23.12: Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner: 15.08: 23.12: Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke: 10.09: 23.1 Kommunen har forvaltningsoppgaver etter viltloven og tilhørende forskrifter. Vi gir råd og veiledning i saker angående vilt og forvaltning av vilt. Viltloven gjelder alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Eksempler på oppgaver Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. Sammen med andre sentrale lover og forskrifter (naturmangfoldloven §1, viltloven §1, forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, skogbruksloven §1 o Kommunal viltforvalting vert regulert av Viltloven og forskrifter som høyrer. Lovverket gir kommunen avgjerdsrett og oppgåver på fleire område i tillegg til informasjons- og rettleiingsoppgåver. Påkøyrt vilt eller skadde dyr og fuglar skal meldast til politiet - telefon 02800. Rutinar ved trafikkulukker som involverer vilt: Varsla politie

NJFF Jakt Kapittel-6---Lover-og-forskrifter

Oversikt over lover og forskrifter GLOMMEN MJØSEN SKOG • Lover og forskrifter som er aktuelle i forhold til skogbruk og hensyn til ivaretakelse av miljøhensyn. Lov Virkeområde Aktuelle forskrifter Lov om viltet (Viltloven) Forvaltning av vilt og viltets leveområder, så vel jaktbart so Betegnelse: Heftet inneholder: Viltloven, Forskrift om jakt- og fangsttider, Jakttider for Svalbard, Forskrift om utøvelse av jakt og fangst, Forskrif Vedlegg til jegerprøvebøkene : lover og forskrifter om jakt | Biblioteksentrale

Lover og forskrifter — Villreinråde

For å tilpasse viltforvaltningen til nye utfordringer og målsettinger vedtok Stortinget endringer i viltloven 30. juni 2000. De nye utfordringene er særlig knyttet til fleksi-bilitet, effektivitet og lokal forankring. Lovendringene betyr lovfestet overføring av ansvar og virkemidler til kommunen, særlig i forvaltningen av hjortevilt og bever 4.45 Viltloven. 5 Delegering fra formannskapet. I medhold av kommuneloven § 13-1 sjette ledd delegerer formannskapet sin myndighet til kommunedirektøren til å treffe avgjørelser på kommunens vegne etter følgende lover med gjeldende forskrifter i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning 3 Bruk av hund, båndtvang etter Viltloven og Bufeloven Tillatelse til bruk av hund under jakt er aktuelt i mange leiekontrakter. I § 52 er det bestemmelse om at I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunden holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innesteng Forskrifter og lovverk. Oppdatert 26. februar 2020. av viltforvaltningen i kommunen. Planen er utarbeidet på bakgrunn av data fra Hjorteviltregisteret, i tillegg til lokalkunnskap. Planen skal være et styringsverktøy for forvaltning av hjortevilt - Viltloven - Skogbruksloven - Fjelloven - Dyrevelferdsloven

Modernisering av viltloven - Dyrebeskyttelsen Norg

Sentralt i viltforvaltningen st r selvsagt viltloven med tilh rende forskrifter. Her legges rammene for forvaltningen og for ut velse av jakt og fangst. Ikke minst viktig er form lsparagrafen som fastsl r at vi forplikter oss til sikre artsmangfoldet og bevare natur- og produksjonsgrunnlaget for v re viltarter «Kontroll av lovverk» brukes til å registrere kontroller både med og uten avvik innenfor lovområdene Viltloven, Naturmangfoldloven, Motorferdselloven og Lakse- og innlandsfiskeloven. Kontroller med avvik kan generere anmeldelser og inndragninger i Feltdagboka ved overføring og fullføring av utkast fra FeltApp Vilt eller ville dyr, også i noen sammenhenger kalt villdyr, er begreper som omhandler alle dyr som lever og formerer seg fritt i naturen.Motsatsen til vilt er tamdyr, i betydningen domestiserte dyr.. Ifølge Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29. mai 1981, defineres vilt som «alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr» Selv om mange saker fortsatt henlegges, er det Økokrims erfaring at vilkåret under direkte angrep i gjeldende § 11 annet ledd i viltloven er en viktig grunn til at det i dag nok er færre frifinnelser enn før dette vilkåret kom inn i bestemmelsen, se til illustrasjon saken referert i Rt. s. 2004 s. 1854 Kommunen har ansvar for viltforvaltningen etter Naturmangfoldloven, Viltloven og Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.v og underliggende forskrifter.. Viltlforvaltningen omfatter alle viltlevende landpattedyr, amfibier og krypdyr. Det overordnede målet fo

Modernisering av viltloven - regjeringen

Videre senkes adgangen til å felle alle typer rovdyr i såkalt rovdyrsikker hegn. Det foreslås ikke endringer for ulv, selv om blant andre Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og flere kommuner ønsket det. Det foreslås en bestemmelse i viltloven til regulering av bruk av åte på jakt. Økokrim innga høringsuttalelse Legg merke til at felling av skadegjørende viltarter gir ingen dispensasjon fra kravene i forskrift om våpen og ammunisjon m.v., jf blant annet våpenforskriftens § 4.10. Felling av skadegjørende viltarter skal derfor generelt følge de krav til ordinær jaktutøvelse som fremgår av viltloven med tilhørende forskrifter

Det henvises for øvrig til utfyllende møtereglement for Vegårshei kommune, som også gjelder Viltnemnda i Vegårshei kommune. Lovgrunnlag Viltnemnda oppnevnes av kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 5-7, Naturmangfoldloven, hundeloven og viltloven med tilhørende forskrifter som gir føringer for utvalgets ansvar og oppgaver Klima- og miljødepartementet er som politisk organ blant annet ansvarlig for utarbeiding av de årlige budsjetter og å påse at politiske beslutninger som fattes i Storting og Regjering, settes ut i livet.. Landbruks- og matdepartementet fikk i 2018 ansvar for bestemte oppgaver etter viltloven og fjelloven, knyttet til høstbare viltressurser, derav ansvar for villreinnemndene og. I Bamble kommune har Vilt- og innlandsfiskeutvalget fått delegert ansvaret for alt som hører inn under Viltloven og dens forskrifter. De kommunale planene for hjortevilt blir satt for 3 år av gangen. Hovedmål for hjorteviltforvaltningen gjennomgås og evalueres hvert år for å fange opp uforutsette endringer underveis For enkelte arter er det DN som gir tillatelse til skadefelling. I Norge er speilvendingsprinsippet innarbeidet i både viltloven og lakse- og innlandsfiskloven. Disse artene er fredet i Norge: Fredete arter Hjemmel Landpattedyr Alle arter (inkl. deres bo) som det ikke er fastsatt jakttid på. Viltloven av 29.05.1981 med sentrale forskrifter Sentrale lover og forskrifter som håndheves av nemda er: Lov om viltet (Viltloven), Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, Forskrift om jakt og fangsttider; Forskrift om kommunale viltfond; Forskrift om utøvelse av jakt og fangst. Listen er ikke fullstendig. Det er også utarbeidet rundskriv til disse forskriftene

Nye lover og forskrifter - ØKOKRI

7. jakt på hjortedyr etter den til enhver tid gjeldende viltlov og forskrifter gitt i medhold av denne. 8. bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt. 9. fiske etter den til enhver tid gjeldende innlandsfiskelov og forskrifter gitt i medhold av denne. 10. bruk av motorbåt i forbindelse med utøvelse av lovlig fisk Aktuelle lover med forskrifter: Naturmangfoldloven, Jordloven, Konsesjonslov, Odelsloven, Skogloven, Viltloven, Hundeloven, Forurensningsloven mfl. Du finner oss i kommunehuset i Bardu kommune, her ønsker vi deg velkommen dersom du har spørsmål om landbruk

7.1.27 Viltloven; 7.1.1 Alkoholloven [Lov] Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til byutviklingsdirektøren. Myndighet angående vedtak om inndragning av salgs- og skjenkebevilling, jf. § 1-8,. Besøksadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus Postadresse: Postboks 55, 7221 Melhus. Tlf.: 72 85 80 00. Org.nr.: 93872602 Kommunen har ansvar for forvaltning etter viltloven med forskrifter. Loven gjelder alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på Etaten er delegert kommunens myndighet etter en rekke lover og forskrifter. viltloven, hundeloven, lakse- og innlandsfiskeloven, forurensingsloven, motorferdselloven, jordloven, vassdragsloven, skogbruksloven, odelsloven, konsesjonsloven, vegloven, vegtrafikkloven, yrkestransportloven etc. I tillegg er etaten delegert myndighet til å. Fagleder landbruk, miljø og natur er i lag med Vilt- og Utmarksnemda (VUN) ansvarlig for den kommunale viltforvaltningen. De har delegert myndighet fra kommunestyret i alle saker der kommunen gjør vedtak eller gir uttalelse (ikke fastsettelse a

Meldes til Skjærgårdstjenesten v/ Kjell Håkon Bjørnø telefon 33 17 10 00. Larvik kommunes oppgaver. Larvik kommune har ansvar for forvaltning av Viltloven samt å gi myndigheter, organisasjoner og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning. Viltloven omfatter alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet. Utdrag av enkelte viktige regler for jakt på gaupe i henhold til viltloven m/forskrifter Jakttid Jakttid på gaupe er 01.02. - 31.03. Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere

Våpenloven og viltloven med forskrifter - Page 2 - Lover

Viltfondet er bygget opp bl. a. av midler fra fellingsavgift fra hjortejakta og tilskuddsmidler fra fylket. Midlene skal brukes til viltforvaltningstiltak og kan tildeles etter søknad til Vilt- og naturforvaltningsnemnda som gjør vedtak i saken. Viltloven Uttalelse til forslag til forskrift om skuddpremie på kråke, ravn og mink - Dønna kommune Dønna kommune ønsker å innføre skuddpremie for på kråke, ravn og mink og har lagt ut til høring forslag til lokal forskrift om dette. Forskriften er hjemlet i viltloven og naturmangfoldloven. Likelydende forskrift er utarbeidet for Herøy kommune Disse forskrifter trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift for fisket i Alvdal kommune av 5. mai 1972, forskrift for fisket i Savalen, Alvdal og Tynset kommune av 16. november 1979 med endring 4. mars 1981 og forskrift for fisketrappa i Barkaldfossen av 5. april 1979. ← Tilbake til forrige sid (31) Reglene i loven fra 1951 er videreført i den någjeldende viltloven, lov 29. mai 1981 nr. 38. Grunneierens enerett følger av § 27, som lyder slik: Med de innskrenkninger som er fastsatt i denne lov og i forskrifter gitt i medhold av loven, har grunneieren enerett til jakt og fangst Leietaker plikter til enhver tid å holde utleier underrettet om navn og adresse til disse. Leietaker Gjøre seg kjent med produktets avgrensing og gjeldende lover, forskrifter og reglene for jakt i terrenget. Brudd på Viltloven og dens forskrifter kan medføre anmeldelse til politiet. 15

Bever | JaktElg | Jakt

I tillegg til fremskynding av jakttidspunkt på høsten så tar forvaltningsplanen opp Rammene for utøvelse av jakt er styrt gjennom viltloven og dens forskrifter. I Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 01.04.07-31.03.12, er det oppgitt jakttid for grågås (tabell 1) Hjemmel: Fastsatt av Agder fylkeskommune (dato) med hjemmel i forskrift 25. januar 2017 nr. 106 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 § 3. nr. 2 bokstav b, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (Viltloven) § 9. § 1. Formål Formålet med utvidet jakt på kanadagås og stripegås er å begrense. Jakt er å oppspore og felle eller fange ville dyr og fugler. Jakt lar seg ikke klart avgrense fra fangst. I Norge er jakt strengt regulert og kun tillatt på bestemte arter i gitte perioder, for det aller meste om høsten. Det ble vist til lokal samisk sedvane om at hunder i Karasjok uansett viltlovens bestemmelser om båndtvang ikke har vært holdt i bånd i utmark. Høyesterett forkastet anken. Artikkel 8 nr. 2 ble ansett for å omhandle urfolks interne skikker, som ikke kunne gå foran bestemmelsen i viltloven

 • Stärken schwächen profil beispiel.
 • Hvor får man kjøpt spisepinner.
 • Utvanning av sprit.
 • Bade med baby.
 • Darmstadt poetry slam.
 • Drive the nurburgring.
 • Single entry tourist visa thailand.
 • Fitbit ionic bruksanvisning.
 • Yr hol.
 • Aspargesbregne.
 • Ausmalbilder pokemon legendär.
 • Sputnjik.
 • Norges billigste tandemhopp.
 • Den industrielle revolusjon kahoot.
 • 6 meses de embarazo como esta mi bebe.
 • Puma treningsgenser dame.
 • F value in regression table.
 • Kjolesalong drammen.
 • Volleyball würzburg herren.
 • Injektiv surjektiv bijektiv beweis.
 • Zitate.
 • Sandnes ulf kontakt.
 • Samsung trådløs lader s8.
 • Refusjon skyhøyt.
 • Aku aku tiki bar meny.
 • Geburtstagswünsche mama danke.
 • Aurora 904.
 • Samisk kultur wikipedia.
 • Visma programvare.
 • Arbeidet er fysisk krevende hva gjør du for å holde deg i god fysisk form.
 • Klimatabelle mallorca.
 • Flatt hår på toppen.
 • Lage pure.
 • Timelønn eksamensvakt.
 • Test bildbearbeitungsprogramm kostenlos deutsch vollversion.
 • Offentlig skifte prosess.
 • Wilfa kaffekvern prisjakt.
 • Mtv dannenberg handball a jugend.
 • Hva er omega 3 bra for.
 • Abby messkirch bilder.
 • Miele kampanje hth.